Adatvédelmi Irányelvek

A tájékoztató közzététele

Jelen tájékoztató 2023. július 01. dátummal lép hatályba.

​Az elsődleges adatkezelő:

Név: Rus Barbara
Székhely: 5600 Békéscsaba, Mariassy utca 73.
Levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Mariassy utca 73.
Email: info [at] babgyaloglo [dot] hu
Weboldal: https://babgyaloglo.hu

A másodlagos adatkezelő:

Név: Rus Ovidiu Paul
Székhely: 5600 Békéscsaba, Mariassy utca 73.
Levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Mariassy utca 73.
Email: info [at] babgyaloglo [dot] hu
Weboldal: https://babgyaloglo.hu

Tárhelyszolgáltató

Cégnév: DotRoll Kft.
Cím: 1148, Budapest, Fogarasi út 3-5, Hungary
Adószám: 13962982-2-42
Telefonszám: +36-1-432-3232
Email: support@dotroll.com

Hírlevél

Cégnév:Webagile SAS
Project:
The Newsletter Plugin.
Adatkezelő: Web Agile Sas di Fietta Roberto, con sede in Mussolente (VI), via Trieste 8.
Adószám: 03809490240
Telefonszám: +36-1-432-3232
Email:privacy@thenewsletterplugin.com

A kezelt adatok köre

A weboldal (babgyaloglo.hu) megtekintése során cookie-k használata segítségével automatikusan rögzítésre kerülhet a Felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, IP-címe, illetve egyes esetekben – a Felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző verziója, az operációs rendszer típusa és nyelve, a Felhasználó eszközének paraméterei, a felhasználó által a weboldalon megadott beállítások, a meglátogatott aloldalak és az azokon eltöltött idő. Az oldal üzemeltetője ezen adatokat nem kapcsolja össze (és nem is tudja összekapcsolni) személyes adatokkal. Ezek megosztásáról a felhasználó dönt a részünkre adott kifejezett felhatalmazás, valamint a böngészőjében megadott cookie beállítások megadásával. A weboldal használata során megadott egyéb adatok (név, e-mail cím, telefonszám, stb.) kezelése is a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

Az oldal üzemeltetője kéri, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény IV. cím 2:10 §-ában meghatározottak szerinti kiskorúak ne tegyenek szülő vagy törvényes képviselő engedélye nélkül jognyilatkozatot.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés a weboldalon keresztül tesztet illetve üzenetküldő űrlapot kitöltő, felhasználók és az oldal üzemeltetője közötti folyamatos kapcsolatot, valamint a kapcsolódó szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos adatkezelést szolgálja.

A cookie-k segítségével a rendszer automatikusan adatokat generál a látogatás időtartamáról és a meglátogatott oldalak számáról annak érdekében, hogy a weboldal szolgáltatásait az oldal üzemeltetője tovább tudja fejleszteni és optimalizálni. Az Üzemeltető a cookie-kat arra is felhasználja, hogy a következő látogatás során kényelmesebbé tegye a weboldal használatát. A felhasználó által megadott egyéb adatokat az oldal üzemeltetője kizárólag abból a célból használja és kezeli, hogy magasabb szintű szolgáltatást tudjon nyújtani a felhasználó számára.

A kapcsolatot az oldal üzemeltetője e-mailben, telefonon vagy postai levélben veheti fel a felhasználóval kivéve, ha ezek közül a felhasználó valamelyiket preferenciaként megjelölte. Az oldal üzemeltetője a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja fel. A weboldalon megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik. A személyes adatokat a felhasználó hozzájárulása nélkül az oldal üzemeltetője nem továbbítja, nem teszi közzé, nem adja el, illetve nem adja bérbe és harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, feltéve hogy azt jogszabály nem írja elő.

Az adatkezelés időtartama

A session ID-k a weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek, viszont a cookie-k egy másik része abban nyújt segítséget az oldal üzemeltetője számára, hogy használatuk révén az oldal üzemeltetője tisztában legyen a felhasználó korábbi beállításaival, az általa megadott adatokkal, információkkal, weboldal használatának egyéb jellemzőivel, hogy azokat a következő látogatáskor ne kelljen ismét megadnia, valamint beállításai egy kellemesebb felhasználói élmény elérése érdekében automatikusan betöltődjenek. Ezeknek a cookie-knak a lejárati ideje változó, de jellemzően addig vannak jelen a felhasználó eszközén, ameddig azokat a felhasználó nem törli.

Az adatokhoz hozzáférők

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz az oldal üzemeltetőjén kívül más nem férhet hozzá.

Az oldal üzemeltetője a megjelölteken kívül harmadik személyeknek nem ad át személyes adatokat. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező, bíróság, ügyész, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más hatóság által kért adat-továbbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az oldal üzemeltetője az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja. Az oldal üzemeltetőjének jogi képviselője szintén megismerheti a személyes adatokat, ha az érintett és az oldal üzemeltetője között jogvitára kerül sor.

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az adatkezelés jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása. A felhasználók tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezeléséről. Az oldal üzemeltetője kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az oldal üzemeltetője nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az oldal üzemeltetője postai címén, illetve az info@babgyaloglo.hu e-mail címen kérhető.

Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti a felhasználó a személyes adatainak a helyesbítését és törlését is. A Weboldal szolgáltatásainak nem megfelelő igénybevétele esetén, valamint a Felhasználó saját kérésére a hozzá tartozó adatokat töröljük. A törlésre a törlési igény megkezdésétől számított legfeljebb 7 munkanapon belül kerül sor.

Az oldal üzemeltetője által kiküldött hírlevélben a leiratkozás linkre kattintva a felhasználó külön kérelem nélkül, önállóan törölheti a róla nyilvántartott személyes adatokat.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy az oldal üzemeltetője megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, a mindenkor hatályos magyar jogszabályok alapján érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is kérheti. Az erre, valamint az oldal üzemeltetőjének kötelezettségeire vonatkozó részletes rendelkezéseket az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről, valamint a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

Az Adatvédelmi nyilatkozat kialakításakor az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679-i rendeletét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt –; illetve az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. – törvényt vettük alapul. Az oldal üzemeltetője a panaszt legfeljebb 30 napon belül kivizsgálja. Ha ezzel az érintett nem ért egyet, joga van a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatósághoz fordulni. Ha ezzel az érintett nem ért egyet, joga van a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatósághoz fordulni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elérhetőségei

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, pf. 5.
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: www.naih.hu
Telefonszám: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410

Adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályok:

  • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
  • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
  • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
  • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
  • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
  • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
  • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

Az adatkezelésért felelős Rus Barbara és Rus Ovidiu Paul fenntartja a jogot e nyilatkozat módosítására és kiegészítésére. E szabályok és az esetleges újabb információk áttekintése érdekében rendszeresen látogassa ezt a weboldalt. Kérjük, rendszeresen látogasson el erre a weboldalra, hogy áttekintse ezeket a szabályokat és minden új információt.

Pin It on Pinterest

Share This